Kontaktujte nás: T: +420.605.523.623 | E: 2xservis (a) gmail.com

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ PRO STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSL

VIDÍME VÍC NEŽ OSTATNÍ

Termovizní měření staveb a zařízení

Poskytujeme termografické služby /termovizní měření/ v oblasti staveb, elektro a průmyslových zařízení. Výsledkem naší činnosti nejsou jen samotné snímky a protokol vyhodnocení povrchových teplot, ale i vyhledání možných příčin a doporučení k jejich odstranění.

 

Termovizní měření staveb

STAVBY A PROSTŘEDÍ

- úniky tepla, provedení zateplení
- kontrola osazení výplní otvorů
- kondenzace a výskyt plísní
Měření zařízení průmyslu

PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ

- mechanicky namáhané části
- chlazení, vzduchotechnika a výměníky
- výroba, rozvody, izolace
Měření elektro zařízení

ELEKTRO SOUSTAVY

- elektrické rozvodné systémy
- solární elektrárny - fotovoltaické panely
- připojení a přetížení vodičů

 


KONTROLA A MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍKontrola a termo měření staveb

Měření dle ČSN EN 13187 - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

 • tepelné mosty stavebních kontrukcí - vlhkost, rosný bod
 • podklady pro energetické štítky budov /aktuální stav/
 • kontrola provedení zateplovacích systémů, izolací, podhledů
 • hranice přechodu mezi odlišnými zateplovacími materiály
 • správnost provedení stav.konstrukcí a zateplení
 • teplotní rozdíly plášťů budov vlivem barevnosti a slun.záření
 • ochlazení povrchu deštěm nebo povětrnostními vlivy – teplotní šok
 • rozdílné materiály objektu bez st.dokumentace /nedestruktivní metoda/

DIAGNOSTIKA BUDOV A PROSTŘEDÍ

 • průsaky a vlhkosti /rosný bod - výstkyt plísní/
 • porušení hydroizolace /střechy aj/
 • chybějící tepelná izolace
 • infiltrace vzduchu /praskliny, průduchy/
 • místa netěsnosti parozábran
 • netěsnost okenních rámů
 • kontrola protiradonové ochrany
 • netěsnosti komínových těles a vzduchotechniky

INSTALAČNÍ ROZVODY

 • trasování stávajících instalačních rozvodů /podlahové topení, rozvody ve stěnách, aj./
 • vyhledání místa poruchy instalací pod povrchem


KONTROLA A MĚŘENÍ V PRŮMYSLUKontrola a termo měření v průmyslu

VÝROBA, ROZVODY, IZOLACE

 • zapojení a přetížení elektro systémů viz. elektro
 • netěsnosti uzávěrů, kondenzačních hrnků bez nutnosti demontáže
 • špatná izolace teplovodních a parních rozvodů, pecí aj.
 • trasování skrytých rozvodů, zobrazení výšky hladiny v nádržích
 • kontrola rovnoměrného zahřívání a ochlazování vstřikovacích forem

CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY

 • zobrazení naplnění chlad. médiem
 • kontrola topných těles /radiátory, sahara/
 • vyhledání netěsností vzduchotechniky

MECHANICKY NAMÁHANÉ ČÁSTI

 • vyhledání poškozených ložisek dopravníkových drah
 • klínové řemeny
 • výtahy vč. strojovny

ELEKTROMOTORY, KOMPRESORY, ČERPADLA...

 • opotřebení ložisek, vinutí
 • stanovení snížení životnosti ve vztahu k provozní teplotě
 • kontrola po opravě motorů - až 1/3 oprav není provedena správně/

OPRAVY AUTO-MOTO

 • kontrola pojistek, akumulátorů aj. elektro
 • zobrazení rovnoměrnosti vyhřívání a závad oken
 • kontrola poškození těsnění, řemenů, chlazení, brzd, atd.
 • vyhledání trhlin a poškození výfukového vedení


KONTROLY ELEKTRO SOUSTAVTermovizní měření a kontroly elektrosoustav

PŘIPOJENÍ A PŘETÍŽENÍ

 • vadné kontakty připojení vodičů
 • síťové zástrčky aj.
 • rozvodné skříně – pojistky a jističe
 • řídící jednotky
 • nevyrovnané zatížení fází aj.

ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SYSTÉMY

 • transformátory
 • rozvodny
 • přerušovače
 • připojení vodičů NN, VN, VVN
 • pojistky

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY - FOTOVOLTAIKA

 • vyhledání poškozených článků solárních panelů
 • kontrola připojení panelů
 • kontrola rozvaděčů a trafostanic solárních elektráren

ŘÍDÍCÍ DESKY - POLOVODIČE

 • přehřáté součástky
 • vadné připojení
 • nedostatečné chlazení


TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ V OSTATNÍCH OBORECH

Ve spolupráci s odborníky v oboru lékařství, veteriny a dalších, je možné termovizní měření účině využívat všude tam kde změna povrchových teplot vykazuje anomálie.

Díky tomu lze znázornit možné technologické, výrobní  a zdravotní problémy.

Nabízíme proto naše služby i odborníkům v těchto odvětvích. Rádi taková měření provvádíme, protože se stále objevují a rozšiřují další oblasti využití termografie.

Pro případné bližší informace nás kontaktujte. 


PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Znamená odhalení možných poruch a závad staveb a elektrotechnických zařízení ještě před tím, než se projeví vlastní poruchou.

Díky termoviznímu měření a pravidelným periodickým kontrolám jsou objekty a zařízení udržovány v bezporuchovém stavu, nebo lze sledovat případný nástup a vývoj poruch. Pak lze snadno stanovit dobu, kdy je část stavby nebo zařízení nutné opravit ještě před tím než dojde k poškození jehož oprava bude znamenat větší investice, nebo dojde k finančním ztrátám z důvodu odstávky či omezení provozu výroby. Takto prováděná údržba ve spolupráci s technikem znalým daný provoz výroby omezí možnost poruchy zařízení na minimum. Prediktivní údržba je prováděna především na hlavních zařízeních, na kterých je závislá výroba a provoz podniku. Na ostatních zařízeních lze provádět kontrolu v delších časových rozmezích, protože například porucha osobního výtahu, nebo světla na chodbě neochromí běh a ziskovost firmy.

Pro každý danný provoz a objekty je potřeba stanovit ve spolupráci s místním technikem vlastní postup a četnost prohlídek v závislosti na poruchovosti a důležitosti zařízení zvlášť. Pak lze podle tohoto harmonogramu periodicky provádět kontroly, které se tím zautomatizují a nebudou již tak časově i finančně náročné. Při změně, nebo dolpnění výrobních technologií je nutné nové prvky zahrnout do plánovaných kontrol.

Prediktivní údržba


PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO MĚŘENÍ STAVEB

Shrnutí vhodných podmínek:

Zimní období s min. rozdílem teplot 15°C (mezi vnějším a vnitřním prostředím), brzké raní hodiny před východem slunce, oblačnost bez sněžení, mlhy a deště s větrem do 1 m/s. Před měřením nesmí být na sledovaném objektu otevírána okna i dveře min. 8 hodin před měřením a předokenní žaluzie či rolety musí být vytaženy. Blízkosti objektu by neměly být jiné zdroje tepla. Odstranit předměty z okenních parapetů a odsunout nábytek, který je umístěn těsně v rozích místností vnějších koutů stavby. Vypnutí či ponechání zapnutého vytápění z důvodu vlivu proudění od topných těles je na domluvě s technikem před samotným měřením.

1. Teplotní rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím

Jedná se o rozdíl teplot mezi venkovní teplotou (v exteriéru) a vnitřní teplotou sledovaného objektu (teplota prostředí v interiéru). Dle ČSN EN 13 187 musí být minimálně 24 hod. před měřením rozdíl teplot na vnější a vnitřní straně pláště objektu větší jak 3/U (kde U je teoretická hodnota prostupu tepla stavební prvkem, ale nikdy nesmí být menší jak 5°C). Při použití současných stavebních materiálů je vhodný nejmenší teplotní rozdíl 15°C. Čím vyšší teplotní rozdíl je, tím znatelnější a lépe měřitelné jsou teplotní defekty sledovaného objektu.

2. Vhodné klimatické podmínky

Dle principu termografie – tedy měření infračerveného záření předmětů a přepočet na jejich teplotu povrchu (funkce termokamery) je pro korektnost takového měření důležité vystihnout vhodné klimatické podmínky. V některých případech je možné vlivy počasí kompentovat při vyhodnocení termogramů, ale čím vhodnější počasí je, tím je měření přesnější.

Jedná se zejména o vliv slunečního záření – min. 12 hod. před měřením nesmí být objekt pod vlivem svitu slunce. (Pozor na zimní slunovrat, od data 21.12. dochází opět k prodlužování dne a čím déle se od tohoto data má měření provádět, tím v dřívějších hodinách musí probíhat. V Lednu může být provedeno před sedmou hodinou, ale v Březnu se začátek posouvá dle východu slunce před pátou hodinu).

Dále pak vliv proudění – vyšší rychlost větru ochlazuje měřený povrch – což je nežádoucí. Déšť, sněžení, mlha a kouř dle své hustoty snižují prostup IR záření snímaného objektu na optiku přístroje a zkreslují skutečné hodnoty.

V neposlední řadě má také vliv IR záření z vesmíru prostupující v noci atmosférou při jasné obloze, které má za následek ovlivnění IR záření sledovaného povrchu a naměření velmi nízkých teplot, které objekt ve skutečnosti nemá. V tomto případě jsou prováděna kompenzační měření pro srovnání hodnot při vyhodnocení termogramů v PC.

3. Vliv okolí a lidské činnosti

Při samotném měření jsou nežádoucí vlivy okolních zdrojů IR záření, které mohou ovlivnit IR záření měřeného povrchu. Jinými slovy osoby pohybující se v prostoru měření, zaparkovaná auta po jízdě, která mají teplý motor, okolní budovy, svítidla aj.

8 hod. před měřením je rovněž nevhodné otevírat okna a dveře objektu, protože únik teplého vzduchu zapříčiní ovlivnění hodnot v nadpraží výplní oken, jejich rámů a v interiéru opačně zajistí nižší povrchové teploty v jejich okolí. Předokenní rolety či žaluzie musí být s dostatečným předstihem vytaženy.

Protože měření staveb neprobíhá jen z exteriéru, jak se mnozí domnívají, ale především je sledován prostup teplot na povrch stavební konstrukce v interiéru, je vhodné před provedením měření odstranit předměty z okenních parapetů a odsunout nábytek, který je umístěn těsně v rozích místností vnějších koutů stavby.

Vypnutí či ponechání zapnutého vytápění z důvodu vlivu proudění od topných těles je na domluvě s technikem před samotným měřením.

Při měření se vlivům okolního prostředí nelze úplně vyhnout, jen poučením osob užívajících sledovaný objekt je možné snížit riziko vzniku ovlivnění teplot povrchu. V ostatních případech je vždy nutné s těmito omezeními počítat a při vyhodnocení termogramů jejich vliv zohlednit.

Uvedené podmínky jsou základní a nejčastěji uplatňované při provádění termovizního měření. Požadavky na jejich dodržování se mohou lišit, záleží na tom za jakým účelem má být měření prováděno ve vztahu k určení příčiny vyskytujících se problémů. Jejich stanovení či změny jsou na technikovi provádějícím jak měření tak vyhonocení termogramů.


Termografické měření stavby - "bič" na nepoctivé řemeslníky

Mnoho lidí se nás ptá k čemu je měření dobré a proč stojí takové peníze když prý uděláme jen 4 snímky a pošleme jim je na email. To si prý mohou udělat sami a stačí jim termokameru za drobný finanční obnos zapůjčit. Pokusíme se v následujících bodech uvést vše na pravou míru.

1. Termokamera není foťák

Termokamera není jen foťák. Pořizuje sice zároveň digitální obraz měřeného místa (to pro snažší určení místa defektu v reálném obraze) ale hlavně měří intenzitu infračerveného záření, kterou přepočte na teplotní body a zobrazí je jako termogram v požadovaném barevném spektru.

2. Čtyři snímky nestačí

Správně provedené měření není jen o 4 snímcích domu. Pokud takto někdo měření provádí, obraťte se raději na někoho jiného. Dle základních principů termografie totiž nelze stanovit korektní hodnoty na velkou vzdálenost. Pouze v celkovém pohledu je možné si utvořit obrázek o rozsahu prostupu teplot hlavními částmi konstrukce. Následně je potřeba projít stavbu a věnovat se detailům jednotlivých míst, kde jsou teplotní anomálie a stanovit jejich přesnější hodnoty. Měření staveb neprobíhá jen z exteriéru, ale především v interiéru, kde jsou posuzovány povrchové teploty na konstrukci a výplních otvorů dle návrhových podmínek a normami požadovaných minimálních kritických teplot.

3. Barevné omalovánky

Vyhodnocení teplotních rozdílů konstrukce vyžaduje znalost a přehled o stavebních materiálech, skladeb konstrukcí a jejich správné montáže. Správné posouzení vyžaduje mít také v pořádku oční barvocit technika který měření a vyhodnocení provádí. Jedině tak lze vyvodit možné důvody rozdílů teplot a doporučit jejich řešení. To že je snímek pestrobarevný jako omalovánky, ještě neznamená, že je něco špatně. Podle nastavení a citlivosti zobrazuje kamera naměřené hodnoty v daném snímku v celé své barevné škále. Až hodnoty teplot a jejich posouzení prokáží, zda se jedná o defekt či nikoli.

4. Bez znalostí je to hračka

Termografické měření má svá pravidla. Kromě podmínek pro vhodné provedení zkoušky, je třeba znát problematiku měření infračerveného záření a eliminovat všechny vlivy, které mohou výsledky zkreslit. Samotné provedení zkoušky infračervenou metodou upravuje norma ČSN EN 13187. Například jedním z požadavků je patřičná citlivost a rozlišení snímacího zařízení. Nelze tedy provádět měření staveb základními termokamerami pro elektro zařízení. Pro správné použití termokamery je také zapotřebí měření a sledování dalších veličin prostředí, praktických zkušeností, preciznost a patřičné vědomosti. Jinak je termokamera jen drahou hračkou pro děti.

Termosnímek domu   Foto rodinného domu - barevná fasáda

Ukázka vlivu slunečního záření na různou barevnost omítky domu.  

Termokameru si dnes může pořídit každýale nejdůležitější je měření provádět tak, aby bylo korektní a správně interpretovat zjištěné teplotní rozdíly na jednotlivých termogramech.

K čemu měření termokamerou slouží?

Termografické měření staveb a jeho výsledky mají předně pomáhat a usnadnit práci stavebním firmám nebo projektantům. Díky ní lze najít mnoho chyb, které mají vliv na komfort i zdraví uživatelů prostor. Termokamera je ten pravý "bič" na prokázání špatně odvedené práce a pro uplatnění reklamací a to i po záruční době. Mnohé stavební firmy mají ale na dobře odvedené práci vlastní zájem. Zde se termovize a s tím související poradenství uplatňuje jako pomocník k ověření prací již v průběhu stavby a lze tak předcházet následným nepříjemnostem a finančním nákladům při opravách.

Chybné osazení okna     Termogram sádrokartónového podhledu   Plíseň na stropě   

Určení rizik a příčin poškození stavební konstrukce pomocí termografie

úniky tepla_box